storebrand.no

Website:https://www.storebrand.no
Oppstemmer mottatt104
Nedstemmer mottatt57
Karma:48 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (436)

1

8   1

bonanza


Finansuttrykk som i markedssammenheng betegner en markert oppgangsperiode.
Kilde: storebrand.no

2

5   2

forfallsdato


Den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på.
Kilde: storebrand.no

3

4   0

inflasjon


Prisstigning som oppstår fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet, fordi folk er villig til å betale mer for en vare eller tjeneste. Måles normalt ved konsumprisindeksen.
Kilde: storebrand.no

4

4   0

megler


Finansuttrykk. En mellommann mellom kjøper og selger.
Kilde: storebrand.no

5

3   0

omløpshastighet


Et mål på handelsvolumets størrelse justert for tegning og innløsninger av fondsandeler. Vi beregner fondets omløpshastighet som summen av alle kjøp og salg i resultatperioden og dividerer dette med 2. Deretter fratrekkes netto av kjøp og innløsning av andeler i perioden. Summen divideres med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital og [..]
Kilde: storebrand.no

6

2   4

avdrag


En sum som betales som en del av en større totalsum, eksempelvis avdrag på gjeld.
Kilde: storebrand.no

7

2   0

avdragsfrihet


Ved nedbetaling av gjeld. En avtalt periode hvor du bare betaler renter og gebyr.
Kilde: storebrand.no

8

2   0

benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet (kilde: Norges Bank).
Kilde: storebrand.no

9

2   0

børsverdi


Samlet verdi av alle aksjene i et selskap vurdert til børskurs.
Kilde: storebrand.no

10

2   0

diversifisering


Også kalt risikospredning. Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipapirfond [..]
Kilde: storebrand.no


For å vise alle 436 definisjoner, vennligst logg inn.