bibforb.no

Website:https://www.bibforb.no
Oppstemmer mottatt16
Nedstemmer mottatt13
Karma:2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (94)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Riksmeklingsmannen


 Funksjon opprettet i medhold av arbeidstvistloven av 5. mai 1927. Riksmeklingsmannens hovedoppgave er å være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før arbeidskamp kan iverksettes lovlig. Riksmeklingsmannen skal varsles om alle arbeidsoppsigelser (plassoppsigelser). Riksmeklingsmannen kan også innkalle til mekling selv om det ikke er [..]
Kilde: bibforb.no

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Mekling


 Før arbeidskamp lovlig kan iverksettes skal det være gjort forsøk på å mekle i tvisten. Den part som varsler arbeidskamp skal samtidig sende melding til Riksmeklingsmannen. Riksmeklingsmannen skal, før arbeidskampen lovlig kan iverksettes, forsøke å få partene til å komme til enighet.
Kilde: bibforb.no

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Reallønnsvekst


 Nominell lønnsvekst, minus prisstigningen.
Kilde: bibforb.no

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Turnus


 Arbeid som utføres til forskjellige tider av døgnet etter en på forhånd oppsatt plan.
Kilde: bibforb.no

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Prolongere


Brukes om de tilfeller partene er enige om å forlenge en avtales gyldighetstid, med eller uten endringer.
Kilde: bibforb.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Tvungen mekling


 Ved tvungen mekling nedlegger Riksmeklingsmannen forbud mot streik og lockout og innkaller forhandlingspartene til mekling i et forsøk på å få brakt partene til enighet.
Kilde: bibforb.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ventelønn


Ansatte i staten som mister arbeidet/blir oppsagt i forbindelse med omorganiseringer osv. har i henhold til Tjenestemannsloven et krav på å få ventelønn hvis det ikke er mulig å skaffe annet passende arbeid.
Kilde: bibforb.no

8

1 Thumbs up   4 Thumbs down

virksomhet


 En statsetat/institusjon - skal defineres i tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. 
Kilde: bibforb.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hovedsammenslutning


Sammenslutning av tjenestemannsorganisasjoner i Staten (hjemlet i Tjenestetvistloven) som til sammen har minst 10.000. medlemmer og de tilsluttede forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner representerer minst fem etater.
Kilde: bibforb.no

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Lavtlønn


 Begrepet knyttes til tanken om at lønnsoppgjøret skal ivareta inntektspolitiske målsetninger om inntektsfordeling ved at lavtlønte gis forholdsmessig større tillegg enn høytlønte. Grensene for hva som defineres som lavtlønn varierer, men det har vært vanlig å nytte 85-90 % av gjennomsnittlig industri-arbeiderlønn som mål.
Kilde: bibforb.no


For å vise alle 94 definisjoner, vennligst logg inn.