Saga

Geboortedatum:1989-09-05
Woonplaats:BØSTAD
Oppstemmer mottatt16
Nedstemmer mottatt4
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (39)

1

4   0

upåfallende


Adjektiv avledet av ordet påfallende med prefikset u-.
Ord som betyr at det er normalt, ikke påfallende, vanlig, dagligdags, som forventet, ikke noe spesielt. Ordet kan ofte brukes innen medisin, f.eks. i prøvesvar fra legen.

Ordet kan være både positivt og negativt ladet; der det kan være positivt at noe er helt normalt, eller at det kan være negativt at noe er så normalt at det kan virke kjedelig.


Eksempler på bruk:
- Det var en upåfallende opplevelse
- Vegglampen er upåfallende
- Ved undersøkelse av svelget og strupehodeområdet var det upåfallende funn
- Hjerneparenkymet er upåfallende
Saga - 23. august 2018

2

3   0

moderat


Etymologi: Fra det latinske ordet «moderatus».

Et adjektiv som kan brukes på flere måter og beskriver at noe er måteholdent, midt på treet/midt i mellom, ikke overdrevent, rimelig, sindig.
Eksempler:
- Han har et moderat alkoholforbruk
- De driver med moderat fysisk aktivitet
- De stilte moderate krav
- Prisene var moderate
- Moderat økning i økonomien

Moderat kan også være negativt ladet, som ikke så bra, ikke godt nok.
Eksempel:
- Sikten var moderat

Begrepet kan også brukes innen politikk; ikke ytterliggående, konservative, eller om språk; tradisjonelt, lite avvikende fra standardspråk.
Saga - 23. august 2018

3

2   0

metafor


Et ord eller uttrykk med overført betydning eller bruk av billedlig språk. Man bruker sammenligninger uten å si at det er som, liksom eller likt. Metaforer blir ofte brukt for å beskrive abstrakte forhold med noe mer velkjent og konkret for lytteren.

Metaforer kan lett blandes med simile, der man sammenligner ved bruk av som, liksom og lik, f.eks. «Han var som en løve» eller «Den hunden ligner på en ulv».


Eksempler på bruk av metaforer:
- Han var hjernen bak det hele
- Jeg er ingen delikat blomst
- Det var på hengende håret
- Vi må smi mens jernet er varmt
Saga - 23. august 2018

4

2   0

omsetning


Et substantiv som brukes om den totale inntekten (hva de har tjent) til en bedrift eller en transaksjon innenfor en gitt periode.
Det er den totale inntekten av varer, tjenester, fast eiendom og nominelle fordringer av alle slag som man skal beregne og betale moms og skatt av. Man kan også bruke begrepet salgsinntekt istedenfor omsetning.
Et mer spesifisert begrep om inntekt innenfor visse tidsrammer som også kun brukes i forhold til salg og transaksjoner, i motsetning til ordet inntekt som kan brukes om lønn e.l.
Saga - 23. august 2018

5

1   1

orkidé


Etymologi: fra det greske ordet órkhis «testikkel» (etter formen på knollene i mange slekter)
Uttale: årkide:´

Orkidé er ikke bare én blomst, men egentlig en plantefamilie kalt orkidéfamilien. Det er den blomsterplantefamilien med flest arter; over 20 000. Derfor finnes det store forskjeller i forhold til utseende og levevis. De aller fleste lever i tropiske omgivelser med høy temperatur og luftfuktighet, men Norge har 22 slekter med 35 arter, blant annet skogfrue, flangre og marihånd.

Mange orkidéer dyrkes som stueplanter og er svært populære, blant annet Phalaenopsis, Cattleya og Odontoglossum.
Saga - 23. august 2018

6

1   0

synonym


Ord som blir brukt om forskjellige ord med samme eller lignende betydning. Et synonym kan være et adjektiv, substantiv, verb eller adverb. Når to ord har motsatt betydning kalles det et antonym, derfor kan man si at synonym og antonym er et antonym. To ord har sjeldent helt samme betydning, men kan fortsatt brukes om hverandre – forutsatt at betydningen på setningen blir lik eller passer.


Eksempler på synonymer:
- Morsomt – artig – gøy
- Vondt – smertefullt – sårt
- Pen – vakker – nydelig
- Trøtt – søvnig – døsig
Saga - 23. august 2018

7

1   0

handlingsplan


Skriftlig dokument der man setter opp en plan for å gjennomføre et mål e.l. Her kan man f.eks. konkretisere hvilke tiltak som må til, hvilke personer som har hvilke oppgaver, tidsfrister og hvilke ressurser og budsjett man har. En handlingsplan er et arbeidsverktøy som brukes både av kommuner og offentlige instanser, og av private bedrifter til privatpersoner.


Eksempler på ulike handlingsplaner:
- Handlingsplan for funksjonshemmede (kommune, regjering) – verktøy med mål om likestilling og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.
- Handlingsplan for oppstart av bedrift (bedrift) – verktøy for utvikling og oppbygging av bedrift i startsfasen
- Handlingsplan for økologisk mat på menyen (privat) – verktøy for å spise mer økologisk mat i hverdagen.
Saga - 23. august 2018

8

1   0

inflasjon


Etymologi: Via det engelske ordet «inflation», fra det latinske ordet «inflatio» som betyr «oppblåsning» / «blåse opp».
Begrep mest brukt innen økonomi. Begrepet brukes om sterk og vedvarende prisstigning, det samme som et fall i verdien til f.eks. kronen (eller en annen pengeenhet) i forhold til kjøpekraft. For å sørge for lav og stabil inflasjon er pengeskaping underordnet den alminnelige penge- og kredittpolitikk.

Begrepet inflasjon kan også brukes i overført betydning om at det blir mer av noe og derfor mindre verdt.
Eksempel på bruk av ordet i overført betydning:
- Det har etter min mening gått inflasjon i bruk av uttrykket «over gjennomsnittet»
Saga - 28. august 2018

9

1   0

omsorg


Å ta vare på noen og vise at man bryr seg.
Sørge for andre, gi kjærlig oppmerksomhet.
Noe man viser eller gir til andre, gjennom handlinger eller ord, som uttrykker empati og støtte ovenfor andre.

Et skille mellom naturlig omsorg og profesjonell omsorg:
Naturlig omsorg - Sørge for og vise hengiven oppmerksomhet i sitt private liv, f.eks. i forhold til en venn eller et familiemedlem.
Profesjonell omsorg - Ta vare på og pleie mennesker gjennom arbeid, f. eks. arbeid med eldre eller funksjonshemmede.
Saga - 20. august 2018

10

0   0

organisasjon


Begrepet brukes om en gruppe mennesker som jobber organisert sammen for å oppnå ett eller flere mål. Kan brukes synonymt med ordet forening. Gruppen har ofte stillinger og roller som «direktør» eller «avdelingsleder», eiere, medeiere og medlemmer.


Formelle organisasjoner – med formaliserte regler og autoritetsrelasjoner og begrensede medlemskap.
Frivillige organisasjoner - grupper som jobber ikke-fortjenestebasert innenfor et bestemt felt, som f.eks. kultur, idrett, religion/livssyn, politikk eller humanitært arbeid.
Det finnes også uformelle organisasjoner – der det ofte er en gruppe med mennesker som har et forhold til hverandre (venner, familie, klaner etc.), som jobber organisert og målrettet for et formål.
Saga - 23. august 2018


For å vise alle 39 definisjoner, vennligst logg inn.