Betydning inntekt
Hva betyr inntekt? Her finner du 11 betydninger av ordet inntekt. Du kan også legge til en definisjon av inntekt selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


En fellesbetegnelse på penger eller andre økonomiske goder som en person eller bedrift mottar i en bestemt periode. 2) Godtgjørelse for salg av varer og tjenester.
Kilde: oekonomi.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


1) En fellesbetegnelse på penger eller andre økonomiske goder som en person eller bedrift mottar i en bestemt periode. 2) Godtgjørelse for salg av varer og tjenester.
Kilde: eholding.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Inntekt er i vid forstand en persons samlede forbruk og formuestilvekst over en spesifisert periode, slik begrepet ble definert av tyskeren Georg von Schanz i 1896, og i snever forstand kun de fordele [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Inntekt er summen av lønn, overføringer (trygder), renter og utbytte fra investeringer samt kontantverdien av naturalytelser fra arbeidsgiver.
Kilde: ys.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Med inntekt menes budsjett for budsjettfinansierte virksomheter. Andre virksomheter kan ha aktivitetsbaserte inntekter (ABI) i tillegg til budsjettet. Feks barnehager kan oppleve tilførsel/ trekk i forhåndsberegnet/ -tildelt budsjett hvis ikke forutsetningene for budsjettet er til stede (ABT). I sum blir det virksomhetens økonomiske ramme.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Inntekt er summen av lønn, overføringer (trygder), renter og utbytte fra investeringer samt kontantverdien av naturalytelser fra arbeidsgiver.
Kilde: bibforb.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Opptjent godtgjørelse for levering av varer eller tjenester som innebærer at enheten oppnår et pengekrav hos mottaker (kunde).  Må ikke forveksles med innbetaling! NB!  Se kontantsalg.
Kilde: home.hio.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Inntekt er et videre begrep enn lønn. Din samlede inntekt består av yrkesinntekt (lønnsinntekt og næringsinntekt), kapitalinntekt og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd mv. Lø [..]
Kilde: lo.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inntekt


Kontantstrømmer generert av en investering.
Kilde: no.cursopresencialforex.info (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inntekt


Beløp som en tjener.
Kilde: no.wiktionary.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

inntekt


Penger eller andre økonomiske verdier som er opptjent (lønn, driftsinntekter, renteinntekter, stønader). Det skilles mellom brutto og netto inntekt. I regnskapsmessig sammenhengfor en bedrift vil en i [..]
Kilde: lederkilden.no

<< sjølstendig utgift >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning