tekna.no

Website:https://www.tekna.no/
Oppstemmer mottatt23
Nedstemmer mottatt18
Karma:4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (118)

1

7   6

spekter


Hovedorganisasjon for virksomheter som tidligere hadde statlig eierskap samt helseområdet.
Kilde: tekna.no

2

5   1

fortrinnsrett


Begrepet knyttes til utlysing av ledige stillinger. Den som er oppsagt pga nedbemanning har fortrinnsrett til ledige stillinger, jf arbeidsmiljøloven § 14-2. Tilsvarende vil en som har deltidsstilling eller redusert stilling etter § 10-2 fortrinnsrett til ledig full stilling.
Kilde: tekna.no

3

2   1

ak-tillegg


AK står for ansvar og kompetanse. AK beskriver den økte realkompetanse som kommer bedriften til gode og som derfor skal belønnes med økt lønn.
Kilde: tekna.no

4

2   0

avskjed


Ensidig meddelelse av at en arbeidskontrakt bringes til opphør umiddelbart, dvs. med øyeblikkelig virkning.
Kilde: tekna.no

5

2   0

stillingsvern


Retten til å beholde den stilingen man er ansatt i. Dette fremkommer som summen av de begrensninger en arbeidsgiver har til å gå til oppsigelse.
Kilde: tekna.no

6

1   0

arbeidsavtale


Den kontrakten som opprettes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og som regulerer hvilket arbeid som skal utføres og hvilke ytelser som den ansatte skal ha for dette.
Kilde: tekna.no

7

1   0

hovedsammenslutning


Navn som benyttes på den organisasjon som samlet sett har nok medlemmer til å få forhandlingsrett med Staten etter lov om tjenestetvister av 18. juli 1958 § 3.
Kilde: tekna.no

8

1   0

innstillingsrett


Retten til å foreslå dommere til Arbeidsretten. Bare fagforening med minst 10 000 medlemmer har innstillingsrett, se arbeidstvistloven § 11. Der staten er part på arbeidsgiversiden, er det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistlovens § 25. Innstillingsrett brukes også ved ansettelsesprosess i Staten.
Kilde: tekna.no

9

1   0

lønnsglidning


Den delen av lønnsøkningen som gis på den enkelte arbeidsplass i tiden mellom oppgjørene, og utover det som er avtalt i de årlige lønnsforhandlingene mellom forhandlingspartene. For Tekna kan lønnsglidningen skyldes stillingsopprykk, endret lønnsplassering oppretting av skjevheter eller skifte av stilling.
Kilde: tekna.no

10

1   0

san


Forkortelse for Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.
Kilde: tekna.no


For å vise alle 118 definisjoner, vennligst logg inn.