oppstart.no

Website:https://oppstart.no/
Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt2
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (28)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

omsetning


Definisjonen på «omsetning» er ifølge merverdiavgiftsloven § 3:
1. Levering av varer mot vederlag, herunder levering av varer fremstilt etter oppdrag eller levering av varer i forbindelse med ytelser av tjenester. 
2. Ytelse av tjenester mot vederlag. 
3. Levering av vare eller ytelse av tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatte varer el [..]
Kilde: oppstart.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arbeidsgiveravgift


Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale til landets offentlige trygdeordninger for alle ansatte. I Norge styres dette av Folketrygden. Man betaler arbeidsgiveravgift av lønn, feriepenger og eventuelt andre avgiftspliktige godtgjørelser, som f.eks. pensjonsinnskudd, fagforeningskontigenter eller underholdningsbidrag.
Kilde: oppstart.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

forretningsplan


En forretningsplan er et planleggingsdokument for et selskap i oppstartsfasen. Planen skal beskrive forretningsideen, markedet, organisasjonen, produktet, gjennomføringsplanen, finansene og de viktigste risikoene. Planen skal normalt dekke de kommende 5 årene.
Kilde: oppstart.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksjeinnskudd


Et aksjeinnskudd er kapitalen som stifterne skyter inn i et aksjeselskap ved oppstarten av selskapet.
Kilde: oppstart.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

egenkapital


Egenkapital er et regnskapsmessig begrep som brukes på den del av kapitalen i et selskap som eierne eier selv. Egenkapitalen deles ofte inn i innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.
Kilde: oppstart.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalforhøyelse/emisjon


Emisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i selskapet har fortinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer fra før, men dette kan fravikes i vedtektene. Aksjeselskaper kan ellers [..]
Kilde: oppstart.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kreditor


En Kreditor er en betegnelse på en som har et krav på en ytelse. I et kjøpsforhold vil således selgeren være kreditor i forhold til kjøpesummen, mens kjøperen er kreditor i forhold til varepartiet.
Kilde: oppstart.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konkurs


Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta et samlet beslag i alle eiendeler til en skyldner for gjennom salg å dekke fordringshavernes utestående. Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert av konkursloven.
Kilde: oppstart.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksjonæravtale


En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. I en aksjonæravtale avtales ofte selskapets utbyttepolitikk, fordeling av styreplasser, aksjonærenes mulighet til å omsette aksjer etc.
Kilde: oppstart.no (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

overkursfond


Beløp som stiftere av et selskap kan skyte inn i tillegg til aksjekapitalen ved stiftelse av selskapet. Overkursfondet inngår i selskapets egenkapital. Tidligere kunne stiftelseskostnadene kun komme til skattemessig fradrag dersom man benyttet overkursfondet til å dekke disse utgiftene. Nå kan stiftelseskostnadene komme til skattemessig fradrag sel [..]
Kilde: oppstart.no (offline)


For å vise alle 28 definisjoner, vennligst logg inn.