eiendomsfag.no

Website:https://eiendomsfag.no/
Oppstemmer mottatt56
Nedstemmer mottatt55
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (307)

1

9 Thumbs up   9 Thumbs down

beliggenhet


Dette er en mye brukt benevnelse i vurderinger av lokaliseringsvalg, spesielt ved utbygging. Den brukes for å karakterisere fast eiendoms og faste innretningers lokalisering i forhold til ulike aspekter ved arealbruk, arealutnyttelse, økonomi og administrasjon-politikk. Uten referanse til en bestemt kontekst vil derfor uttrykket «beliggenhet» kunne [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

2

5 Thumbs up   0 Thumbs down

eiendomsforvaltning


Eiendomsforvaltningen er knyttet til fysisk-økonomisk drift og vedlikehold av fast eiendom. Den inkluderer forvaltningen alle de daglige gjøremålene som er nødvendige for å kunne bruke eiendommen med den standard og med den service overfor brukerne som tiltenkt, jf. drift. Som eiendommens (-es) verdiforvaltning vil det også inkludere oppgaver som b [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

3

5 Thumbs up   3 Thumbs down

innløsning


Innløsning er en betegnelse som brukes om grunneiers og festers adgang til å kreve iverksatt ekspropriasjon om ansvarlig offentlig instans ikke overtar eiendommen i de tilfelle eiendommen har blitt båndlagt for utnyttelse eller det er gitt adgang til ekspropriasjon i medhold av kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan . Adgangen til innløsning [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

4

4 Thumbs up   6 Thumbs down

bærekraft


Generelt blir benevnelsen bærekraft brukt for å karakterisere evnen til langsiktig holdbarhet, stabilitet eller varighet av ønskede egenskaper når det gjelder samfunns sosiale, økonomiske og miljømessige utvikling.
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

5

4 Thumbs up   0 Thumbs down

equity


I eiendomsutvikling og finans brukes ”equity” for å karakterisere differansen mellom markedsverdien på eiendom(-mer) i et foretak eller en organisasjon og den løpende belåning av eiendommen(-e) som panteobjekt.
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

6

3 Thumbs up   3 Thumbs down

funksjonalitet


Dette er en mye brukt betegnelse på bygningers og relaterte uteområders egenskaper for ulike bruksformer. I første rekke gjelder det egenskaper med henblikk på den bruken utearealene og bygningens bruksarealer er utformet for. Men det gjelder også egenskaper for drift og vedlikehold. Funksjonaliteten blir således en viktig indikator for vurdering a [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

akkvisisjon


Akkvisisjon blir i eiendomsutvikling brukt for å karakterisere oppgaver som skal lede frem til ønsket overtakelse av utviklingseiendom, dvs. fast eiendom som ønskes brukt til utvikling av anleggs- og byggeprosjekter. Oppgavene er gjerne knyttet til undersøkelser av aktuell lokalisering, av eiendommens beliggenhet i denne sammenheng, av eiendomsforh [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

8

2 Thumbs up   5 Thumbs down

fleksibilitet


Fleksibilitet dreier seg om å forholde seg re- eller nyvurderende til ting som er bestemt på forhånd slik at det blir mulig å fravike det som er bestemt til fordel for en annen og bedre løsning. Spørsmål og fleksibilitet blir derfor av stor betydning i forbindelse med planer og reguleringer som er utformet før prosjektene er kjent og-eller før pros [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

kontrahering


Kontrahering er inngåelse av kontrakt for utførelse av arbeidsoppgaver, leveranser etc., jf. bestiller, utfører. Den/de som inngår kontrakten har ansvar for oppfyllingen av den slik det blir definert i Norsk Standard (NS- EN 15221-1). Opplegget for kontraheringen vil først kunne avklares etter at den potensielle bestilleren, som i dette tilfellet e [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

matrikkelenhet


Matrikkelenheten er den type eiendomsenhet/eiendomskategori som kan innføres i matrikkelen og gis identifikasjon med eget matrikkelnummer i form av gårds- og bruksnummer. For hvert bruksnummer kan det eventuelt opprettes seksjonsnummer. Matrikkelnummeret er den offisielle betegnelsen på hver enkelt matrikkelenhet. Fem typer enheter for fast eiendom [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)


For å vise alle 307 definisjoner, vennligst logg inn.