stavanger2008.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt16
Nedstemmer mottatt14
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (18)

1

16 Thumbs up   8 Thumbs down

sosial infrastruktur


Ulike bygg og anlegg som er nødvendige for at et boligområde skal fungere sosialt. Omfatter blant annet skole, barnehage, sykehjem, bydelshus, kirke og gravlund.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

byggemodning


Tilrettelegging av arealer for utbygging. Omfatter blant annet opparbeidelse av veg, vann og avløp og grøntanlegg.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekspropriasjon


Tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre rettigheter. Kan skje til fordel for både offentlige og private, men må være ”tvillaust meir til gagn enn til skade”, ifølge oreigningslova § 2. Erstatning blir fastsatt av skjønnsretten.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

feltutbygging


Utbygging av boligfelt av en viss størrelse i et hovedutbyggingsområde, der hovedsakelig jomfruelig mark blir bygd ut innenfor et visst tidsrom.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grønn infrastruktur


Friområder og grønne arealer som inneholder turveier, ballfelt, lekeplasser, badeplasser med mer.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hovedutbyggingsområde


Et helt eller nesten ubebygd område på rundt 100 - 500 dekar som bystyret definerer som hovedutbyggingsområde gjennom sin behandling av kommuneplanens arealdel. Området blir da omdisponert fra landbruk til ulike utbyggingsformål, inkludert friområde og ulike offentlige formål. Når bystyret har definert området som hovedutbyggingsområde, og dette er [..]
Kilde: stavanger2008.no (offline)

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

refusjon


Reglene om refusjon har sin opprinnelse i ekspropriasjonsretten. Grunneiere som måtte avstå grunn til opparbeidelse av veg og ledninger, fikk samtidig fratrekk i erstatningen for den verdistigningen opparbeidelsen tilførte eiendommen (kompensasjonsprinsippet). Grunneiere langs traséen, som ikke måtte avstå grunn, fikk nyte godt av den verdistigning [..]
Kilde: stavanger2008.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reguleringsgevinst


Når et område blir regulert for bebyggelse stiger normalt verdien på området. Denne verdiøkningen eskapes for eksempel av at det offentliges investerer i infrastruktur for området. Dette kan få betydning ved eventuelt offentlig erverv/ekspropriasjon innenfor et område.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reguleringsplan


Kart med bestemmelser som viser hva et område er tillatt brukt til. Vedtas av bystyret med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Kilde: stavanger2008.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rekkefølgekrav


Krav om at tiltak i planen skal gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert (Plan og bygningsloven § 12-7 pkt.10).
Kilde: stavanger2008.no (offline)


For å vise alle 18 definisjoner, vennligst logg inn.