n-ef.no

Website:https://www.n-ef.no/
Oppstemmer mottatt6
Nedstemmer mottatt1
Karma:4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (48)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

p.a.


P.A. betyr pro anno eller per år. P.a. avkastning er altså en omregning av avkastning til et årlig format. Hvis en investering har gitt 20 % avkastning i løpet av de siste tre årene vil p.a. avkastningen være cirka 6,26 %.
Kilde: n-ef.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hydrologi


Hydrologi kommer fra gresk: hydros - vann og logos - ord eller kunnskap. Hydrologi er altså læren om vann. I dag innebærer hydrologi, læren om vannets kretsløp, og dets forekomst på (og i) landjorden. Det vil si nedbør, snø og is, breer, markvann og grunnvann, vann i vassdragene - elver og innsjøer, osv. Moderne hydrologi ble født i 1674 da Pierre [..]
Kilde: n-ef.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: n-ef.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

absoluttavkastning


I tradisjonelle investeringsobjekter (aksjefond, rentefond etc.) jobber forvalteren for å gi bedre avkastning en en forutbestemt referanseindeks. En forvalter av en absoluttavkastningsstrategi er mer fleksibel i sin forvaltning. Derfor har ofte en absoluttavkastningsstrategi mål om å gi en spesifikk avkastning over tid.
Kilde: n-ef.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiv forvaltning


Verdipapirhandelsloven benytter begrepet ”aktiv forvaltning” som en type investeringstjenester. Gjennom denne avtalen gis forvalterne mandat til å investere kundens kapital i markedet og forvalte investeringer i markedet. Forvalterne fatter både reellt og formelt investeringsbeslutninger på vegne av kunden.
Kilde: n-ef.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivaklasser


Ulike typer verdipapirer, som for eksempel aksjer, obligasjoner og råvarer.
Kilde: n-ef.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonskostnader, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge det på den dy [..]
Kilde: n-ef.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

basispunkt


Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning
Kilde: n-ef.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bear


Bjørnen - the bear - symboliserer en nedadgående trend i markedet, i motsetning til oksen - the bull - som symboliserer en oppadgående trend.
Kilde: n-ef.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmark


En benchmark er et sammenligningsgrunnlag for et representativt investeringsobjekt. Benchmarkindeksen bør helst være så lik som mulig investeringsobjektet, eller inneholde flere av samme type investeringsobjekt.
Kilde: n-ef.no (offline)


For å vise alle 48 definisjoner, vennligst logg inn.