geografi-ny.cappelendamm.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt12
Nedstemmer mottatt15
Karma:-4 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (23)

1

3 Thumbs up   4 Thumbs down

kjerneområde


områder som er spesielt verdifulle til matproduksjon og som kulturlandskap, og som bør skjermes mot nedbygging og oppdeling.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

2

3 Thumbs up   8 Thumbs down

rekreasjonslandskap


landskap der menneskene driver rekreasjon ved å søke naturopplevelser og drive ulike aktiviteter.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

åkerholme

Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dyrkingsbruk


driftsmåte i jordbruket basert på bearbeiding av jorda og bruk av gjødsel, på innmark.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

estetik


har å gjøre med det vi sanser, og kommer av det greske ordet aisthesis som betyr oppfattelse ved hjelp av sansene. Estetikk betyr egentlig læren om det vakre. Estetisk kvalitet er knyttet til egenskaper og kjennetegn ved landskaper, arealer, bygninger og anlegg, som gir sanseopplevelser og berører våre følelser. Estetisk kvalitet er ofte knyttet ti [..]
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stedsanalyse


skal kartlegge hva stedet inneholder av ressurser og hvilke verdier som er knyttet til ressursene. Den skal også kartlegge hvordan ressursene brukes og forvaltes og gi grunnlaget for en planlegging for framtiden. En stedsanalyse skal gi kunnskaper om et steds historie, dagens situasjon og framtidsmuligheter, og gi grunnlaget for en helhetlig forstå [..]
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

villmarksarealer


områder som ligger mindre enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep og som betegnes som urørte naturområder. Tekniske inngrep som reduserer utbredelsen av slike naturområder, er veibygging i jordbruks- og skogbruksområder, jernbanebygging, vassdragsinngrep, energiproduksjon og energitransport, aktiviteter i Forsvaret og aktiviteter innen reiseliv og tur [..]
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allemannsrette


retten til fri ferdsel i utmark.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bruksverdie


verdier knyttet til bruken av et landskap. Et landskap kan brukes til opplevelser og mange ulike aktiviteter, og har derfor en bruksverdi.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fangstlandska


landskap hvor ressursene utnyttes ved at det drives jakt og fangst av dyr. Eksempler er jakt på villrein, småvilt og fiske i våre vassdrag.
Kilde: geografi-ny.cappelendamm.no (offline)


For å vise alle 23 definisjoner, vennligst logg inn.