veilederen.stinesofiesstiftelse.no

Oppstemmer mottatt9
Nedstemmer mottatt5
Karma:3 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (28)

1

4   0

siktet


Er den status mistenkte får i straffesaker når det kommer til visse kvalifiserende momenter; når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot han er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller lignende forholdsregler mot ham, jf. strpl. § 82. Ved status som siktet o [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

2

2   2

medvirkning


Med medvirkning forstås å bidra til en straffbar handling uten selv å utføre selve handlingen. Det er straffbart å medvirke til at andre begår overgrep. Dette gjelder både fysisk og psykisk medvirkning. Har noen for eksempel overtalt en annen til å utføre den straffbare handlingen, straffes dette som (psykisk) medvirkning. Til toppen
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

3

1   0

pårørende


Begrepet ”pårørende” er mye brukt. Straffeprosessuelle rettigheter tilkommer i utgangspunktet den fornærmede, selv om også andre pårørende kan være hardt rammet av en straffbar handling. Pårørende til mindreårige fornærmede har imidlertid behov for prosessuelle rettigheter. Dette er ivaretatt ved at pårørende kan utøve rettigheter [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

4

1   2

påtalemyndighet


"Påtalemyndigheten" er betegnelsen på den offentlige myndigheten som etterforsker og beslutter tiltale/påtale (tiltalebeslutning) av straffbare forhold og fører straffesakene for domstolene - aktor. Påtalemyndigheten består av Riksadvokaten, statsadvokatene og politijuristene. Hvilket nivå i påtalemyndigheten saken behandl [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

5

1   0

preklusiv frist


Med preklusiv frist menes endelig; at dersom siktede ikke begjærer ny prøving innen den gitte frist, mister siktede muligheten til å begjære ny prøving. Til toppen
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

6

0   0

bistandsadvokat


Bistandsadvokat er forenklet uttrykt av en advokat som bistår og ivaretar fornærmede og etterlattes interesser, eventuelt pårørendes interesser for visse straffbare handlinger i forbindelse med en straffesak. Les mer under Bistandsadvokatordningen.
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

7

0   0

fornærmede


jf. strpl. § 93 a I strafferetten kaller man den som er blir utsatt for en straffbar handling for "fornærmede". I vanlig språkbruk er en "fornærmelse" vanligvis oppfattet som noe mindre alvorlig, og det kan virke rart at den som blir voldtatt skal bli kalt "fornærmet". Det juridiske begrepe [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

8

0   0

etterlatte


, jf. strpl.  § 93a annet ledd annet punktum ”Etterlatte” er ett nytt begrep i straffeprosessloven etter lovendringen av 1. juli 2008, hvor også gruppen av etterlatte med prosessuelle rettigheter ble utvidet. Definisjonen på ”etterlatte” er knyttet til at noen er død som følge av en straffbar handling. Dette gjelder både fortsettlig [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

9

0   0

mistenkt


Person som det pågår etterforsking mot uten at vedkommende har fått status som siktet. Status som mistenkt oppstår ikke uten videre fordi en person anmeldes for en straffbar handling. Dersom politiet ikke iverksetter etterforskning får ingen status som mistenkt. Mistenkte har visse rettigheter under etterforskning, for eksempel rett til å la [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

10

0   0

siktelse


Den mistenkte får først stilling som siktet når politiet/påtalemyndigheten har erklært vedkommende som siktet, eller når forfølgning mot vedkommende er innledet ved retten, eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot mistenkte. Før siktelse vil politiet omtale den antatte gje [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no


For å vise alle 28 definisjoner, vennligst logg inn.