oslopolitiforening.no

Website:https://oslopolitiforening.no/
Oppstemmer mottatt6
Nedstemmer mottatt7
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (30)

1

2   0

kjøpekraft


Når vi skal beregne kjøpekraft, må vi i tillegg til årslønn ta hensyn til prisstigning og skatter. Krav om opprettholdelse av kjøpekraften betyr at vi ønsker å kunne kjøpe like mye varer og tjenester neste år som i år. Vi tar altså hensyn til hvor mye prisene er økt på disse varene og tjenestene. Vi ser også på inntekten fratrukket skatt. Først da [..]
Kilde: oslopolitiforening.no

2

2   1

skisse


Et uformelt forslag til løsning av en tvist som legges fram av riksmeglingsmannen, kalles ofte for en skisse. Tvungen lønnsnemnd Vedtak om at en interessetvist som ikke lar seg løse i mekling, skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Det er ikke generell adgang til å pålegge tvungen lønnsnemnd i følge lovgivningen. For hver enkelt tvist blir det derfor ve [..]
Kilde: oslopolitiforening.no

3

1   0

årslønnsvekst


Årslønn defineres som den samlede lønn (eksklusiv overtidsgodtgjørelse) en lønnstaker vil oppnå i løpet av ett år dersom vedkommende har utført et fullt normalt årsverk. Et fullt normalt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. En lønnstaker vil normalt ha en del fravær i løpet av året. Ved beregn [..]
Kilde: oslopolitiforening.no

4

1   0

lønnsramme


Hver ramme beskriver bestemte lønnstrinn i forhold til lønnsansiennitet, satt opp med 8 alternativer og 12 fast plasserte alternativer. -Endringer i lønnsrammen kan skje ved sentrale forhandlinger (1.4.). Endringer innenfor lønnsrammen skjer i lokale forhandlinger (2.3.3, 2.3.4 eller 2.3.5).
Kilde: oslopolitiforening.no

5

0   1

innhold


Om OPF
Kilde: oslopolitiforening.no

6

0   0

tariffavtale


Skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidsgiver og en forhandlingsberettiget organisasjon. Se Tjenestetvistlovens § 11 og 3.
Kilde: oslopolitiforening.no

7

0   0

hovedtariffavtale


Tariffavtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår i kommunal og statlig sektor.
Kilde: oslopolitiforening.no

8

0   0

særavtale


Tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår som ikke omfattes av hovedtariffavtalen. (F.eks. arbeidstidsbestemmelsene og hovedavtalen.)
Kilde: oslopolitiforening.no

9

0   0

hovedtariffoppgjør


Forhandlinger om ny hovedtariffavtale, der partene kan ta opp alle typer krav, og hele hovedtariffavtalen kan endres. I vårt tariffområde har hovedtariffavtalen normalt vært gjeldende for 2 år av gangen, slik at det er hovedtariffoppgjør hvert 2. år.
Kilde: oslopolitiforening.no

10

0   0

mellomoppgjør


I hovedtariffavtalen er det normalt avtalt en revisjon av avtalen etter ett år. Det er også vanlig at det i hovedtariffavtalen avtales rammer eller føringer for det som da kalles annet avtaleårs forhandlinger eller mellomoppgjøret.
Kilde: oslopolitiforening.no


For å vise alle 30 definisjoner, vennligst logg inn.