norskindustri.no

Website:https://www.norskindustri.no
Oppstemmer mottatt6
Nedstemmer mottatt1
Karma:6 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (29)

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Reallønnsvekst


Er nominell lønnsvekst korrigert for prisstigning.
Kilde: norskindustri.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kjøpekraft


Den inntekt man har igjen når skatter og prisstigning er trukket i fra.
Kilde: norskindustri.no

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Normallønnsavtale


Tariffavtale hvor lønnssatsene for de forskjellige arbeidstakergrupper er forutsatt ikke å skulle avvikes verken oppover eller nedover.
Kilde: norskindustri.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

styringsrett


Bedriftens rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og rette til å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten begrenses av lover, avtaler, praksis m.m.
Kilde: norskindustri.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbeidsavtale/ansettelsesavtale


Avtale mellom en arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker om at arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot å få lønn. Regler om arbeidsavtalens form og innhold fremgår av AML §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 18-6(r).
Kilde: norskindustri.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbeidsretten


Spesialdomstol som i hovedsak har til oppgave å avgjøre tolkningstvister og saker om ulovlige og tariffstridige aksjoner. Arbeidsrettens dommer kan normalt ikke påankes. Retten har syv medlemmer, hvorav tre er fagdommere og fire er oppnevnt etter innstilling fra h.h.v. LO og NHO. ATL, kap. 2.
Kilde: norskindustri.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dagtidsaksjon


også kalt
Kilde: norskindustri.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Disponibel realinntekt


Tar hensyn til alle former for inntekter og utgifter justert for prisstigning.
Kilde: norskindustri.no

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Fagforening


Enhver sammenslutning av arbeidstakere eller arbeidstakeres foreninger, når sammenslutningen har det formål å ivareta arbeidtakernes interesser overfor deres arbeidsgivere. ATL § 1, nr. 3.
Kilde: norskindustri.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forbundsvise oppgjør


Ved denne form for oppgjør blir hver tariffavtale (hvert avtaleområde) behandlet for seg både forhandlingsmessig og når det gjelder avstemning. (For eksempel Norsk Industri og Fellesforbundet vedrørende revisjon av Industrioverenskomsten.
Kilde: norskindustri.no


For å vise alle 29 definisjoner, vennligst logg inn.