lederne.no

Website:https://lederne.no/
Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt2
Karma:-1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (20)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alminnelig arbeidstid


Den arbeidstiden som heltidsarbeidstakere ihht arbeidsmiljøloven står til disposisjon for arbeidsgiveren. Etter loven er hovedregelen at den alminnelige/ordinære arbeidstid ikke må overstige 40 effektive timer pr. uke (eventuelt som et gjennomsnitt). Tariffavtalenes begrensning er 37,5 timer pr. uke. For skift- og turnusarbeidere kan den alminnelig [..]
Kilde: lederne.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Anbefalt forslag


Forslag som partenes forhandlere under et tariffoppgjør anbefaler vedtatt. Forslaget kan ha fremkommet med eller uten Riksmeklerens involvering.
Kilde: lederne.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbeidsretten


Spesialdomstol som i hovedsak har i oppgave å avgjøre tolkningstvister samt saker om ulovlige og tariffstridige aksjoner.
Kilde: lederne.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Disponibel realinntekt


Den inntekt man har igjen når skatt og prisstigning er trukket fra. Kalles også kjøpekraft.
Kilde: lederne.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Etterslep


Manglende lønnsutvikling for grupper som ikke har lønnsglidning eller resultat av ulik lønnsglidning mellom sammenlignbare grupper. Kan f.eks. gjelde sammenligning mellom offentlig og privat ansatte.
Kilde: lederne.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forbundsvise oppgjør


Det enkelte fagforbund i en hovedorganisasjon som LO eller YS fremmer selv krav og forhandler på egen hånd med sine respektive bransjesammenslutninger på arbeidsgiversiden. Skjer gjerne under en viss samordning fordi veiledende rammer oftest settes ved forutgående forhandlinger mellom hovedorganisasjonene.
Kilde: lederne.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Fredsplikt


Plikt til å avstå fra arbeidskamp i tariffperioden. Jfr. arbeidstvistlovens § 6 nr. 1.
Kilde: lederne.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

føring


Partene sentralt/lokalt kan avtale eller anbefale at avsatte midler/pott benyttes på en bestemt måte.
Kilde: lederne.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Frivillig lønnsnemnd


Tariffpartene kan avtale bruk av Rikslønnsnemnda for å løse en interessetvist. Partene kan også bli enige om å sette sammen en annen nemnd for å løse tvisten.
Kilde: lederne.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Generelt tillegg


Tariffmessig lønnstillegg som kan gis i form av prosentvis økning, eller som et kronetillegg på satsene.
Kilde: lederne.no


For å vise alle 20 definisjoner, vennligst logg inn.